Polityka prywatności

Bardzo dużą uwagę zwracamy na ochronę danych osobowych klientów. Czytając informacje zawarte na naszych stronach pozostają Państwo anonimowi. Zbieramy jedynie informację o ilości osób odwiedzających poszczególne strony. Do tego celu wykorzystywany jest mechanizm cookies, czyli tzw. ciasteczka, które są zapisywane na Państwa komputerach. Natomiast swoje dane osobowe podają nam Państwo przy wypełnianiu formularza kontaktowego na stronie www, przesyłając nam wiadomość e-mail lub w inny sposób kontaktując się z nami. Dlatego też poniżej przedstawiamy informację o tym, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi.

1. [Administrator] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Syntal Chemicals Sp. z o.o., ul. Łabędzka 59, 44-121 Gliwice. W sprawie przetwarzania danych osobowych można się z Administratorem skontaktować poprzez adres e-mail: dane.osobowe@syntal.com.pl albo pisemnie na w/w adres.

2. [Cel i podstawa prawna przetwarzania] Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) do kontaktu z Państwem w ramach bieżącej komunikacji z naszą firmą – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody;

b) w naszym serwisie używamy też plików cookies i mechanizmu Google Analytics, które analizują Państwa aktywność na naszych stronach i służą m.in. do zliczania ilości odwiedzających nas osób. Mechanizmy te przetwarzają dane osobowe na podstawie zgody.

3. [Inni odbiorcy danych] W naszej firmie bardzo poważnie traktujemy kwestie bezpieczeństwa. Zapewniamy, że osoby zajmujące się obsługą klientów są przeszkolone pod kątem ochrony danych osobowych. Podane przez Państwa informacje nie są ujawniane innym podmiotom – dostęp do nich mają jedynie pracownicy odpowiedzialni za techniczne funkcjonowanie serwisów (hosting www, utrzymanie serwera pocztowego) – w przypadku kontaktu drogą elektroniczną.

4. [Przekazanie danych do państw trzecich] Państwa dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do firmy Google LLC, w zgodzie z przepisami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, w związku z używaną w naszym serwisie usługą Google Analytics.

5. [Okres przechowywania danych] Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie w tych przypadkach, w których podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe gromadzone w związku z wykonaniem umowy będą usunięte po upływie czasu przewidzianego przepisami prawa.

6. [Uprawnienia] W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo do:

a) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych – w tym celu należy przesłać wiadomość na adres e-mail: dane.osobowe@syntal.com.pl 

b) żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,

c) żądania sprostowania danych, w razie stwierdzenia, że są niekompletne lub błędne,

d) żądania usunięcia danych: gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięto zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych: gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; gdy dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub w interesie publicznym, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli; gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu,

g) przenoszenia danych – jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i w sposób automatyczny.

7. [Organ nadzorczy] Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. [Odmowa podania danych] Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednak w przypadku kontaktu drogą elektroniczną, Administrator wymaga podania adresu e-mail, imienia i nazwiska. Odmowa podania tych danych będzie skutkować brakiem możliwości zrealizowania usługi. Odmowa zgody na korzystanie z cookies może spowodować pogorszenie funkcjonalności serwisu (brak zapamiętanych ustawień językowych itp.).

9. [Automatyczne podejmowanie decyzji] Państwa dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.